Algemene informatie

Wat doen wij?

Via uw huisarts of gemeente heeft u een verwijzing voor GGZ behandeling of diagnostiek gekregen voor uw kind bij GROEI Samen. Dit betekent dat u een kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog gaat bezoeken bij GROEI Samen. Hieronder beschrijven wij wat een kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog doet, wanneer je naar een kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog gaat en wat de werkwijze van GROEI  Samen is.

Wat doet een kinder- en jeugdpsycholoog/ orthopedagoog?

Een kinderpsycholoog (jeugdpsycholoog)/orthopedagoog doet onderzoek en biedt behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychologische problemen. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om hen heen. Met ‘systeem’ worden de ouders/verzorgers en eventuele broertjes/zusjes bedoeld. Ook worden hiermee de mensen bedoeld die in nauw contact staan met het kind of de jongere. De kinder- en jeugdpsycholoog en de orthopedagoog voeren binnen GROEI Samen dezelfde werkzaamheden uit.

Onze uitvoerend behandelaren zijn universitair  opgeleid orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog.

Tijdens het behandeltraject is de regiebehandelaar op de achtergrond betrokken. De regiebehandelaar adviseert de uitvoerend behandelaar en denkt mee in het proces. De regiebehandelaar heeft na de master studie nog een post-master afgerond en daarmee ook haar BIG registratie behaald.

Wanneer gaat u met uw kind naar een kinderpsycholoog/ orthopedagoog?

Kinder- en jeugdpsychologe/orthopedagogen houden zich bezig met het gedrag van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn nog niet zelfstandig. Zij zijn nog afhankelijk van hun opvoeders. Kinder- en jeugdpsychologen/orthopedagogen kijken daarom ook naar de rol die ouders en andere belangrijke personen in het leven van het kind vervullen.

Kinder- en jeugdpsychologen/orthopedagogen houden zich bezig met (ouders van) kinderen vanaf zwangerschap tot plusminus 23 jaar. Tevens hebben zij ook voldoende kennis op het gebied van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij GROEI Samen kunt u terecht met kinderen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar hebben wij onvoldoende expertise in huis.

Werkwijze

GROEI Samen werkt methodisch. Dit wil zeggen dat GROEI Samen werkt volgens een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen; het verzamelen van informatie (intake, afnemen van vragenlijsten), het vaststellen van (zorg) behoeften, het bepalen van doelen, het vaststellen van het behandelplan, uitvoeren van de behandeling/diagnostiek volgens plan, evalueren en zo nodig bijstellen van het behandelplan. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg plaats met ouders en waar mogelijk ook met het kind of de jongere.

De intake wordt uitgevoerd door 1 regiebehandelaar en 1 Kinder- en Jeugdpsycholoog / Orthopedagoog. Tijdens de intake stellen de behandelaren veel vragen aan u en uw kind. De behandelaar stelt een intakeverslag op. In dit verslag beschrijft de behandelaar de voorgeschiedenis, de situatie op dit moment en de hulpvraag. De behandelaar stuurt een brief naar de huisarts/verwijzer om hem/haar op de hoogte te brengen van de start van de behandeling. Daarna wordt de huisarts/verwijzer op de hoogte gehouden van het behandelproces en de afronding van de behandeling

Het kan nodig zijn om meer informatie te verkrijgen over problematiek en functioneren van uw kind. De behandelaar vraagt zo nodig of u, of bijv. de leerkracht, vragenlijsten wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijsten gaat grotendeels digitaal via het programma Bergop.

De behandelaar stelt een behandelplan op. In dit plan omschrijft de behandelaar o.a. de behandeldoelen. Tijdens de behandelplan-bespreking wordt dit plan met u en uw kind besproken.

Ouders/verzorgers worden nauw bij de behandeling betrokken wanneer dit passend is bij de hulpvraag/situatie van het kind/ de jongere.

De behandelaar stuurt u aan het einde van het behandeltraject  een  -brief uit zorg- aan de ouders/verzorgers en de verwijzer.  Tevens ontvangen de ouders/verzorgers een   cliënttevredenheidsvragenlijst. U kunt  daarin aangeven wat u van de behandeling en het contact met onze behandelaar vond. We kunnen leren van uw feedback.