Mijn kind aanmelden

1
Eigen gegevens
2
Thuissituatie
3
Algemene gegevens
4
Last Page
Voorletters en achternaam kind/ jongere *
Roepnaam kind/ jongere *
Geslacht *
Geboortedatum *
Adres *
BSN *
Gezinssamenstelling *
Is er een consulent van de gemeente betrokken bij jullie gezin? *
Dit aanmeldformulier is ingevuld door *
Wie is de consulent van de gemeente? *
Vul de verplichte velden in

De hulpverlening kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide gezaghebbende ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact heeft met de andere gezaghebbende ouder. Bij gescheiden ouders is het uitgangspunt dat beide ouders naar de intake komen; als dat door omstandigheden niet mogelijk is, dient de afwezige ouder een akkoordverklaring voor de zorg te ondertekenen. Er is geen toestemming nodig wanneer u schriftelijk aan kunt tonen de enige gezaghebbende ouder te zijn.

Geef hieronder aan welke situatie voor u van toepassing is. *
Vul de verplichte velden in
Algemene gegevens ouder/ verzorger 1
Naam en voorletters ouder *
E-mailadres *
Vul een geldig e-mailadres in
Woon je op hetzelfde adres als het kind? *
Opleiding/ beroep *
Telefoonnummer *
Adres *
Algemene gegevens ouder/ verzorger 2
Naam en voorletters ouder *
E-mailadres *
Vul een geldig e-mailadres in
Woon je op hetzelfde adres als het kind? *
Opleiding/ beroep *
Telefoonnummer *
Adres *
Is er sprake van een voogd? *
Algemene gegevens voogd
Naam voogd *
E-mailadres *
Vul een geldig e-mailadres in
Adres *
Organisatie *
Telefoonnummer *
Gegevens van de huisarts
Naam huisarts *
Telefoonnummer *
Adres *
Vul de verplichte velden in
Wat is de reden dat u nu hulp zoekt? *
Hoe is het gedrag van uw kind thuis? Over welk gedrag van uw kind maakt u zich de meeste zorgen? *
Hoe is het gedrag van uw kind in andere situaties, zoals op school? Heeft u zorgen over het gedrag van uw kind op school en in andere situaties? *
Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind geweest? Bijvoorbeeld medische bijzonderheden of ingrijpende gebeurtenissen. *
Zijn er bijzonderheden in jullie gezin geweest? Bijvoorbeeld problemen bij/ met andere gezinsleden, veranderingen in de gezinssamenstelling of ingrijpende gebeurtenissen. *
Wat is er eerder aan onderzoek en ondersteuning geweest en met welk resultaat? *
Wat wilt u met behulp van onze hulpverlening bereiken? *
Kunt u een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat u concreet graag anders wil? Bijvoorbeeld iets dat deze week voorgevallen is. *
Heeft u vragen over uw kind waar u graag een antwoord op wil krijgen? *
Zijn er nog andere dingen die belangrijk voor ons zijn om te weten? *
Ik ga ermee akkoord dat GROEI Jeugd- en Gezinshulp de informatie uit deze aanmelding opslaat om de aanmelding te beoordelen en zodat er voor de intake een dossier aangemaakt kan worden. *